Get Adobe Flash player

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ภัยใกล้ตัวจาก การติดเชื้อทางอากาศ" ณ. ห้อง บอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์ 14 - 15 มกราคม 2553

สาธารณสุขสุราษฎร์ฯ จัดสัมมนา เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาล ปี 2554
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาล ปี 2554 จัดโดย ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 9 สุราษฎร์ธานี นาย วันชัย มั่นสัมฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 9 สุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานเพื่อการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการป้องกันการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การปรับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับทรัพยากรและสภาพความเป็นจริง ในการประชุม มีหัวข้อสำคัญ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาล ,มาตรฐานห้องสะอาด ISO 14644 และแนวทางแก้ไขระบบอากาศในสถานพยาบาล โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัทเพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่งสเปเชียลลิซ จำกัด ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อ จากทุกโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิศวกรรมที่ 9 สุราษฎร์ธานี รวม 56 โรงพยาบาล จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

แหล่งข่าวโดย.... งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สสจ.สุราษฎร์ธานี
ผู้จัดทำ.... งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สสจ.สุราษฎร์ธานี
[16/ก.ย/2554]